Tots som equip

>

LGD (LISMI)

A continuació, li expliquem què és LISMI, quan afecta a les empreses i posem a la seva disposició una calculadora per conèixer el seu grau de compliment.

QUÈ ÉS LA LISMI?

La LGD (antiga LISMI) estableix que totes les empreses públiques i privades espanyoles, amb una plantilla (càlcul total de treballadors independentment del tipus de contractació) de 50 treballadors o més, han de tenir una "quota de reserva a favor de les persones amb discapacitat”. És a dir, reservar el 2% de la plantilla a persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

ASSESSORAMENT

A ISM l’assessorem i ajudem sobre la integració laboral de les personanes amb discapacitat.

 • Assessorament laboral en referència als avantatges legals i econòmics que els pot oferir cada forma de contractació possible per al compliment de la LISMI (Llei d’Integració Social dels Minusvàlids).
 • Assessorament de les mesures alternatives i fórmules.
 • Tramitació de Certificats d’Excepcionalitat per al compliment alternatiu de la reserva legal.
 • Anàlisi de llocs de treball i recerca d’oportunitats per a treballadors amb discapacitat a les empreses obligades a complir amb la LISMI (Llei d’Integració Social dels Minusvàlids).
 • Sensibilització de l’equip de treball on s’integraran els nous treballadors amb discapacitat. Seguiment i manteniment de la inserció durant la vigència del contracte.

CÀLCUL DE LA QUOTA

Com calcular el número de treballadors/res contractats/des a efectes de complir amb la quota de reserva del 2% de la LISMI?
Per a calcular el número de treballadors/res de l'empresa (la mitjana anual) a efectes de complir amb la quota de reserva del 2% es sumen aquests tres tipus de contractes:

 • Indefinits (temps complet o parcial): cada contracte té el valor d'un treballador.
 • Temporals (durada > 1 any): cada contracte té el valor d'un treballador.
 • Temporals (durada < 1 any): es segueix el càlcul següent:
  • Contractes de 200 a 365 dies: cada contracte té el valor d'un treballador.
  • Contractes de menys de 200 dies: total de dies treballats / 200 dies.
Imports anuals
 • L'import anual dels contractes mercantils o civils amb Centres Especiales de Treball haurà de ser, com a mínim, 3 vegades l'IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2% de la seva plantilla.
  Per al 2018: 7.519,59 [IPREM mensual x 14] x 3= 22.558,77 €
 • L'import anual per a la donació haurà de ser, com a mínim, d'1,5 vegades l'IPREM anual per cada treballador amb discapacitat deixat de contractar per sota de la quota del 2% de la seva plantilla.
  Per al 2018: 7.519,59 x 1,5= 11.279,39 €

MESURES ALTERNATIVES

És l'opció que ofereix la Llei a les empreses públiques o privades amb 50 o més treballadors, obligades a la quota de reserva del 2% de la seva plantilla de personal discapacitat, per a quedar total o parcialment exempts d'aquesta obligació a través de l'aplicació d'alguna o algunes de les mesures substitutives regulades en el Reial Decret 364/2005.

Les Mesures Alternatives regulades al R. D. 364/2005 són:

 • Celebració d'un contracte mercantil o civil amb un Centre Especial de Treball per a la compra de béns o serveis per al desenvolupament normal de l'activitat de l'empresa que opta per aquesta mesura. Es consignarà el contractista, l'objecte del contracte, el número de treballadors amb discapacitat als quals equival la contractació i l'import i durada de la mesura.
 • Celebració d'un contracte mercantil o civil amb un treballador autònom amb discapacitat per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa.
 • Realització de donacions i accions de patrocini econòmic siempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i de creació de treball per a persones amb discapacitat, quan l'entitat beneficiària d'aquestes accions de col·laboració sigui una fundació o una associació d'utilitat pública l'objecte social del qual sigui, entre altres, la formació professional, la inserción laboral o la creació de treball a favor de les persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per aquelles i, finalment, la seva integració en el mercat de treball. Es recollirà la fundació o associació d'utilitat pública destinatària, el número de contractes amb treballadors amb discapacitat als quals vagi a substituir i l'import de la mesura.
 • La constitució d'un enclavament laboral, prèvia subscripció del corresponent contracte amb un Centre Especial de Treball. Es recolliran les dades identificatives del Centre Especial de Treball amb el qual es subscriu el corresponent contracte, el número de treballadors amb discapacitat als quals s'ocuparà en l'enclavament laboral i el número de treballadors amb discapacitat deixats de contractar per sota de la quota del 2% als quals equivalen.
Què necessita l’empresa per poder executar les mesures alternatives?
Cal trobar-se en possessió del certificat d’excepcionalitat i tenir aprovada pel servei d’ocupació competent l’aplicació de la mesura alternativa per la qual s’opta.

SANCIONS

Les sancions per incompliment de la llei LISMI que preveu la legislació es resumeixen en:

 • Infracció tipificada com a greu dins de l'Ordre Social
 • Multa de 3.006€ per cada treballador discapacitat sense contractar. En cas de superar el termini de rectificació i seguir sense complir amb la l'obligació, la sanció es veu incrementada al doble de la quantitat i recolzada de nou per un altre requeriment, continuando així fins a la seva normalització.
 • Imposibilitat de contractació amb l'Administració Pública.
 • Inhabilitació per a rebre subvencions o ajudes, com les destinades als programes de treball: contractación de joves entre 16 i 30 anys, contractos en pràctiques o formació, treballadors en risc d'exclusió social, treballadors majors de 45 anys, persones amb discapacitat, etc.
 • Embargament de les quantitats sancionadores.
Apart de les sancions indicades, no hem d'oblidar que possiblement la major sanció en cas d'incompliment sigui el dany a la imatge de l'empresa incomplidora.

CERTIFICAT D'EXCEPCIONALITAT

Què és el certificat d’excepcionalitat? 
És una resolució del Servei Públic d’Ocupació competent en la qual s’autoritza a una empresa, de manera temporal, a adoptar alguna de les mesures alternatives regulades en el Reial Decret 364/2005, en substitució de l’obligació de reserva del 2% de la seva plantilla per a treballadors amb discapacitat.

Quin organisme és competent per concedir el certificat d’excepcionalitat i les Mesures Alternatives?
La competència correspon al Servei Públic d’Ocupació Estatal o als Serveis Públics d’Ocupació Autonòmics en relació al territori en què estigui ubicada l’empresa.

Quan l’empresa està ubicada al territori d’una sola comunitat autònoma, la competència s’exercirà pel servei públic d’ocupació d’aquesta comunitat, llevat que aquesta no tingui transferides les competències en matèria de polítiques actives d’ocupació; en aquest cas la competència l’ha d’exercir el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Catalunya que té les competències transferides al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

El Servei Públic d’Ocupació competent ha de resoldre sobre la declaració d’excepcionalitat i les mesures alternatives aplicades en una mateixa resolució administrativa.

Els formularis oficials estan disponibles a la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat).

Obtingui el càlcul aproximat de l'import anual que haurà de contractar o donar.

* Corresponents als 12 mesos anterios a la data de sol·licitud. Els contractes temporals de més d'un any es comptaran com a fixes. Els contractes de fins a 1 any es comptaran segons el nombre de dies treballats: per 200 dies, sumats aquells que corresponen de festius, vacances o descans setmanal, correspondrà un treballador més.

Aquesta pàgina web utilitza cookies per a millorar la seva experiència d'usuari. Si segueix navegant estarà donant el seu consentiment i l'acceptació de la nostra política de cookies. Faci click en l'enllaç per a més informació. 

Política de cookies